ਇਸ ਬਾਰੇ

ਬੇਸਿਕ ਕੈਪ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ "ਬੇਸਬਾਲ ਕੈਪ" ਜਾਂ "ਡੈਡੀ ਹੈਟ" ਕੈਪਸ ਵੇਚਦਾ ਹੈ.

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇਹ ਸਾਈਟ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਰਸ਼ਕ ਕੀਮਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਢਲਾਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇ.

ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਜ਼ਾਈਲ ਕੈਪ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬੇਸਿਕ ਕੈਪ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ.